کمیته آموزش

معرفی مراکز آموزشی   موسسه آتالند (لیست دوره های آموزشی)   آموزشگاه هتلداری ماربین  (لیست دوره های آموزشی)   موسسه جهانگردی صبای سحر (لیست دوره  های آموزشی) (دوره های مدیر فنی بند ب و راهنمای تور و دوره های درخواستی در موسسه قابل اجرا می‌باشد)   موسسه بین المللی هوریزان راش (لیست دوره های آموزشی)      *سایر مراکز آموزشی که تمایل به معرفی در این بخش دارند، مدارک ثبتی آموزشگاه به همراه لیست دوره های آموزشی را جهت تائید به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.