وزیران پیشنهادی میراث فرهنگی به مجلس معرفی شدند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: رییس جمهوری، علی اصغر مونسان و محسن حاجی میرزایی را به ترتیب به عنوان وزیران پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری و آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد. مسعود پزشکیان از معرفی وزاری پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مجلس شورای اسلامی خبر داد. نایب رئیس اول مجلس گفت: رئیس جمهوری در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی وزاری پیشنهادی و سوابق آنها را برای بررسی سوابق و اخذ رای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.…