شبگردی در دل تاریخ تمدن

«گردشگری در شب» به عنوان پدیده‌ای نوین در صنعت گردشگری جهان معرفی شده است و حالا همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، ظرفیت‌های متعددی برای این نوع گردشگری دارد که باید با برنامه‌ای مدون به دنبال اجرای آن بود. در شرایطی که گردشگری به عنوان سومین صنعت پول ساز جهان شناخته می‌شود و همواره مورد توجه کشورها و دولت‌ها است، گردشگران عصر جدید به دنبال جاذبه‌های نوین، خوشایند و در مواردی نامتعارف هستند؛ مولفه‌هایی که به بروز پدیده‌های جدید در این صنعت پاک منجر شده است. از شرق آسیا تا غرب آمریکا، روش‌های متفاوتی…