پای دلالان به گردشگری سلامت باز شد!

یکی از چالش‌های گردشگری سلامت در مرزهای غربی بازار گرمی دلالان لب مرز و خدماتی است که رقبای ایران به گردشگران سلامت عراقی ارائه می‌کنند. امروزه گردشگری یکی از صنایع پردرآمد جهان است و به اشکال مختلفی نیز وجود دارد که یکی از انواع آن گردشگری سلامت است؛ در واقع نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و وصول مجدد سلامتی فرد بیشتر از ۲۴ ساعت و کمتر از یک‌سال صورت می‌گیرد. استان کرمانشاه به واسطه هم‌جواری و داشتن مرز مشترک زیادی با عراق و همچنین وجود پزشکان…