موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ۱۶ مهر رایگان هستند

با رد شدن درخواست رایگان بودن موزه‌ها در روز تهران، برای روز جهانی کودک، موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رایگان اعلام شدند. در حالی که احمد مسجد جامعی می‌گوید «براساس پیشنهاد شورای شهر تهران برای رایگان بودن بازدید از موزه‌ها در روز تهران (شنبه – ۱۴ مهر)، سازمان میراث فرهنگی موافقت خود را با رایگان بودن موزه‌های تهران در این روز اعلام کرده است»، اما مدیر اداره کل موزه‌ها نظر دیگری در این زمینه دارد. محمدرضا کارگر می‌گوید: در طول این مدت، مناسبت برای رایگان بودن موزه‌ها…