جوامع دانشگاهی در برنامه ریزی‌های گردشگری جایی ندارند!

یک استاد دانشگاه گفت: سازمان میراث فرهنگی در برنامه ریزی‌های گردشگری از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده‌ای نمی‌کند به همین دلیل طرح‌هایی می‌دهد که منجر به شکست می‌شود. محمود ضیایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره جای خالی جوامع دانشگاهی و پژوهش‌های آنها در طرح‌های سازمان میراث فرهنگی گفت: من موقعی به جلسه‌ای در سازمان میراث فرهنگی دعوت شدم و معاون سرمایه گذاری آن زمان گفت که فردی می‌گوید که من می‌خواهم چهارتاقی را مرمت کنم پاسخش را داده‌ام که این‌ها جزو وظایف حاکمیتی است و شما بگو میخواهی هتل بسازی من هم…