ورود ۳۰۰هزار بیمار خارجی به ایران در سال ۹۶

رییس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، گفت: در سال ۹۶ حدود ۳۰۰ هزار بیمار بین‌الملل وارد کشور شده و این رقم در سال جاری ۱.۵ تا ۲ برابر افزایش پیدا کرده است، البته براساس سندچشم انداز ۲۰ ساله، باید تا سال ۱۴۰۴ به عدد دو میلیون گردشگر سلامت در سال دست پیدا کنیم. دکتر سعید هاشم‌زاده درخصوص اقدامات وزارت بهداشت در حوزه گردشگری سلامت، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در حوزه گردشگری سلامت، آموزش فعالان در حوزه گردشگری سلامت اعم از شرکت‌ها، بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی است که این…