توصیه چینی به گردشگری ایران!

نماینده هیات فرهنگی و گردشگری کشور چین گفت: «در چین سخنان و اخبار زیادی در مورد ایران شنیده‌ام که اغلب منفی بوده؛ اما در کتاب‌های تاریخی هر مطلبی که از ایران خوانده‌ام بسیار مثبت بوده و در بازدید از این کشور، این مساله برای من به اثبات رسید که ویژگی‌ها و تاریخ ایران زمین و مردمانش با آنچه شنیده‌ا‌یم تفاوت زیادی دارد.» تیان ین یو که در قالب هیات ۲۱نفره‌ فرهنگی چین از مجموعه تخت جمشید بازدید می‌کرد، تصریح کرد: «نباید به تخت‌جمشید به‌ عنوان یک اثر تخریب‌ شده نگاه شود، بلکه…