آژانسهای گردشگری اعلام ورشکستگی می کنند؟

آژانسهای مسافرتی که امید به دریافت حواله ارزی داشتند، دچار ضرر شده و بسیاری از آنها به شرکت و هتلهای خارجی بدهکارند این وضعیت آنها را مجبور به تعدیل نیرو و تصمیم به اعلام ورشکستگی می کند. آژانسهای مسافرتی در بحبوحه بازار ارز هر روز مشکل تازه ای دارند اما آنچه موجب شده تا آنها در این روزها بیشتر نگران باشند؛ احتمال ورشکستگی ناشی از بدهکاری آنها به آژانسهای خارجی است. بسیاری از دفاتر مسافرتی در ایران تنها تورهای گردشگری خارجی فروخته اند و مسافر را نیز به خارج از…