انواع گردشگری

انواع گردشگری ۱-گردشگری مجازی ۲-گردشگری درمانی ۳-گردشگری تفریحی ۴-گردشگری زمستانی ۵-گردشگری گروهی ۶-گردشگری ورزشی ۷-گردشگری فضایی ۸-گردشگری درمانی ۹-گردشگری مذهبی ۱۰-گردشگری سلامت ۱۱-گردشگری ماجراجویانه ۱۲-طبیعت گردی ۱۳-گردشگری تاریخی ۱۴-کویرگردی ۱۵-گردشگری شهری ۱۶-گردشگری روستایی ۱۷-گردشگری افراطی